Visie en Missie

Algemeen
Unity Ministries gelooft in eenheid van het Lichaam van Christus.

Johannes 17:22
"En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn..."

Evangelisatie
Doelgerichte samenwerking met kerkgenootschappen, instanties en personen die een overeenkomstige visie uitdragen, zal tot een betere verspreiding van het Woord van God leiden.

3 Johannes 1:8
"Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid"

Begeleiding
Bevordering van geestelijke ontwikkeling en groei van kinderen Gods zal leiden tot éénwording.

Psalm 27:11
"Onderwijs mij, Here, uw weg en leidt mij op een effen pad om mijner belagers wil"

Efeziërs 4:16
"En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde."

Gehoorzaamheid
Unity Ministries geeft hierdoor gehoor aan het zendingsbevel.

Marcus 16:15
"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping"